Zavřit

Provozní a všeobecné podmínky pronájmu

 

REZERVACE /předběžná rezervace/:

 

pokud na vaši zprávu neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS

 

Pronájem objektu je celoroční s maximálním počtem 6 osob, vedlejší chalupa je obývána majiteli.

Navýšení počtu ubytovaných nad stanovený počet není možné (kapacita ČOV).

Klienti se během pronájmu nemohou měnit (pobyt mohou absolvovat pouze osoby řádně zapsané v ubytovací knize a smlouvě o pronájmu)

REZERVACE A ZÁLOHA:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% ceny pronájmu  zaslanou na náš účet, který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.

Prodloužený víkend nebo krátkodobý pobyt - záloha 3.000,-Kč

Velikonoce, Vánoce a Silvestr - záloha ve výši 75% ceny pobytu

Záloha je následně započítána do ceny pronájmu.

Předběžné rezervace rušíme pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.

V chalupě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Chalupu pronajímáme minimálně na 3 noci nebo víkend

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

  1. na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
  2. dojde ke svévolnému zvýšení nebo výměně osob během doby pobytu / bez vědomí ubytovatele /
  3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
  4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete
  5. zákazník nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně
  6. zákazník nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek

ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem

Platba za pronájem, kauce a  poplatky obci  jsou vyúčtovány v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru), v topné sezoně pak množství spálených dřevěných briket.

Ve Velkých Karlovicích není bankomat! Nejbližší je v obci Karolinka (7km).

V chalupě se přezouvá - vhodnou obuv si vezměte s sebou!

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Dřevěnica Jezerné má bránu s elektrickým pohonem - NEDOVOLTE dětem stoupat na křídla brány  ani se zdržovat v jejím bezprostředním okolí zejména pokud je zařízení v pohybu. Hrozí nebezpečí vážného úrazu !

Trampolína je k dispozici pouze během hlavní letní sezony.

Venkovní plynový je k dispozici pouze od 1.května do 30.září

 

KAUCE:

Při nástupu pronájmu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč.

Kauce se vrací v plné výši při ukončení pronájmu, pokud nedošlo k poškození majetku.

Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů!

Nájemce je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.

Závěrečný úklid chalupy je možné objednat za částku 750,-Kč

Během pronájmu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny!

Bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.)

Pokud dojde na vybavení a objektu ke škodě (způsobeno úmyslně či nedbalostí ubytovaných) takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je nájemce povinen (mimo nákladů na opravu) za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

Zápis do ubytovací knihy se provádí na základě platného dokladu totožnosti, který je každý z hostů povinen na požádání předložit.

Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu nájemců za účelem kontroly dodržování podmínek.

Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se k chalupě  a všemu, co k ní náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

U objednávek věkové kategorie do 27 let je výše kauce stanovena na 10.000,-Kč – vrací se převodem na účet do 3 pracovních dní od ukončení pronájmu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku.

 

Stornovací podmínky:

 

Nájemce má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 35 dnů před objednaným termínem pronájmu /u hlavní sezony letní, Velikonoc, Vánoc a Silvestru je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem pronájmu/. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. Přesun pronájmu (termínu) již není možný.

 

Odjezd zákazníka před ukončením pronájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za pronájem objektu.

 

Pojištění pronájmu:

Objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody ( předčasné ukončení pronájmu ) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda, vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Pronájmy začínají převzetím objektu v den nástupu zpravidla mezi 14 – 16 hodinou (pokud není ubytovatelem stanoveno jinak), ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.